Iosif Anca > Proroci și prorocii
Titlu Ascultă / Descarcă ⇓ Schița
Lectia 01. Enoh și Ilie
Lectia 02. Gad și Natan
Lectia 03. Ieremia
Lectia 04. Agab și Anania
Lectia 05. Iona și Habacuc
Lectia 06. Ahia și Mica
Lectia 07. Amos și Obadia
Lectia 08. Osea
Lectia 09. Debora și Hulda
Lectia 10. Elisei
Lectia 11. Semaia și Iehu
Lectia 12. Hagai și Zaharia
Lectia 13. Maleahi
Lectia 14. Prooroci anonimi -I-
Lectia 15. Prooroci anonimi -II-