Lecția 06 și 07. Vrăjitoria

INTRODUCERE

1. Vrăjitoria şi alte fapte, păcate asemănătoare  (Galateni 5:21); ghicitoria, cititul în stele, vestirea viitorului, chemarea duhurilor celor morţi (Deuteronomulul 18:10‑11); astrologia, spiritismul, francmasoneria, ocultismul, acupunctura, hipnotismul, yoga, radiestezia şi altele

2. Vrăjitoria – pharmakeia (lb. greacă) – farmece, spiritism, magie, venerarea demonilor pentru a realiza experienţe spirituale

3. Vrăjitoria este strâns legată de închinarea la idoli ( Isaia 2:6; II Împăraţi 17:16‑17) şi păcatele trupului (Naum 3:4; Numeri 25:1-2; Apocalipsa 2:14)

 

I. PREZENTARE

A. Ghicitoria  (descoperiri pe cale demonică - Deuteronom 29:29)

1. Ghicirea cu ajutorul paharelor (Genesa 44:5), în carti, cu bilete de papagal, cu ajutorul pendulului (pentru aflarea sexului), cheia de mostenire (Levitic 20:6)

2. Cărţi de interpretare a viselor (Daniel 2:28; Genesa 40:8), descoperirea cu toiagul (Osea 4:12), cercetarea măruntaielor (Ezechiel 21:21-23)

B. Ştiinţe oculte (originea lor este în Babilon - înţelepciunea ascunsă a cunoaşterii umane)

1. Astrologia (infirmată de ştiinţă): horoscop, calendare astrale (Isaia 47:12-15). În forma ei primară, astrologia prezenta existenţa a doar cinci planete şi douăsprezece constelaţii (Iov 38:33).

2. Spiritismul: a întreba morţii (prin atingere de obiecte etc). A înflorit  în secolul XIX, prin surorile Fox, ajungându-se la zeci de mii de medii spiritiste (Leviticul 20:6)

3. Magia: a) albă: tămăduiri, premoniţie (consultare, văzători în somn), obiecte purtate

                 b) neagră: îndreptată să facă rău prin blesteme, descântece, ritualuri

Există asociaţii internaţionale secrete, oculte – francmasonice (oameni de mare succes), gen vrăjitorii naţionali din  Egipt (Exodul 7:11), Filistia (I Samuel 6:2), Babilon (Daniel 2:2; Apocalipsa 18:23)

4. Altele: muzica rock (onorarea Diavolului ca în Valea Dura), lanţuri de rugăciune satanice, superstiţii (I Timotei 4:7), psihografia (transmiterea mesajelor la distanţă)

            Există posibilitatea împlinirii prezicerilor în procent de 10-30% prin: autoîmplinire; puterea Satanei; întâmplare, coincidenţă  (Isaia 44:25; Daniel 2:27; 5:8). Vrăjitorii Egiptului  au fost în stare să reproducă două dintre cele zece minuni

C.  Ştiinţe medicale paralele  (infirmate de Biblie şi de ştiinţă)

1. Yoga (karma, bah, juana şi roja): gimnastica trupului şi relaxarea spiritului. Fixarea minţii într-un punct fix, în sfere necunoscute, depersonalizând fiinţa, prin meditaţie transcendentală.

2. Dinamica de grup: schimbarea lui eu cu noi, prin intimităţi totale - ginte (Ieremia 17:10)

3. Hipnotismul: somnul ocult – deschidere spre spirite; psihanaliza – golirea minţii

4. Iridiologia: diagnosticarea prin ochi (iris – centrul de informare pentru toate organele), dar nu toate bolile se pot observa prin ochi (diabet, hepatită)

5. Radiestezia: descoperirea de izvoare, obiecte, alimente, prin pendul şi bagheta magică

6. Homeopatia: vindecarea prin diluarea concentraţiei medicamentelor, prin forţa de dinamizare (combinaţie de medicină şi religie hindusă)

7. Acupunctura (acus - ac; punctura - înţepătură – limba latină). Originea ei este în China, cu 3000 î.Hr., ca practică a religiei astrologice şi apoi taoiste chineze (tao - principiul deasupra divinităţii cu două laturi – yin şi yang - acesta controlând energiile din univers, astfel când în trup există echilibru între „-” şi „+”, omul este sănătos. Acest concept se sprijină afirmaţia că există energii vitale „chi” şi meridiane (linii invizibile) care comunică, aliniind organismul la stele, degajând energii într-un ritm de 24 de ore, prin 14 meridiane, dintre care 12 sunt simetrice, iar prin înţepături se refac meridianele întrerupte. Un procedeu similar este auriculoterapia

8. Sofrologia: imitarea naşterii din nou - cucerirea de noi cunoştinţe şi dobândirea personalităţii – specifică religiilor păgâne, echivalente minciunilor din Eden: nu veţi muri - reîncarnarea; veţi fi ca Dumnezeu - totul e în tine, tu eşti dumnezeu. Există tot felul de bioenergii asemănătoare, toate având în spate o forţă spirituală supranaturală (I Corinteni 10:19-20; Faptele Apostolilor 3:6 – „Ce am îţi dau” – bioenergia lui Petru sau puterea Duhului Sfânt?

 

            II. LEGATURILE VRAJITORIEI

A. Implicarea în vrajitorie(ca subiect sau ca obiect)

1. Din voinţă proprie - din mândrie sau din dorinţă de putere (Leviticul 20:6; Deuteronomul 18:9). Acestea nu au putere peste sfinţi (I Ioan 5:4-5)

2. Din ignoranţă, amăgire (Ieremia 29:8-9; Zaharia 10:2), pe fond religios (Isaia 3:1-3)

B. Urmarile vrajitoriei

1. Efecte imediate: senzualitate de nestăpânit, înclinaţii spre deprimare, sinucidere, minciună, raporturi sexuale anormale, duh de somn la slujbe sfinte, boli mintale, somnambulism, însuşiri de prezicere, citirea gândurilor, vedenii şi informaţii dincolo de cele cinci simţuri

2. Efecte de durată: posesiuni demonice (dialog vrăjitor – duh: „Am ajuns departe, vă avem la dispoziţie”. „Dimpotrivă, noi facem ce vrem cu voi”); pedeapsa veşnică: (Apocalipsa 22:15)

C. Etape de eliberare

1. Mărturisire (Faptele Apostolilor 19:18; Isaia 59:2)

2. Ruperea legăturilor, distrugerea obiectelor, a cărţilor (Faptele Apostolilor 19:19-20; Iacov 4:7)

3. Chemarea Numelui şi a Sângelui Domnului Isus (I Ioan 1:7-9; Evrei 9:14; Marcu 16:17-18; Matei 10:1)

4. Umplere proaspătă cu Duhul Sfânt şi îndeletniciri sfinte (Luca 11:20‑26; Efeseni 5:18, 6:11; Coloseni 2:15)

 

            III. EXEMPLE BIBLICE (Deuteronomul 18:9‑14, 15-18; Evrei 1:1-3; Exod 15:26)

A. Vechiul Testament

1. Vrăjitorii  - cât şi ce poate Diavolul!: Egipt (Exod 7:11-22, Isaia 19:3); Babilon  (Daniel 1:20; 2:18‑22)

2. Balaam – proroci sau ghicitori? (Numeri 22:7; Apocalipsa 2:14)

3. Vrăjitoarea din En‑Dor – demoni înşelători (I Samuel 28:7-25)

4. Izabela – vrăjitoria, o pîrghie a puterii politice (II Împăraţi 9:22)

5. Manase – oameni robiţi de vrăjitorie (II Cronici 33:6; II Împăraţi 23:5)

 

B. Noul Testament

1. Simon – influenţe locale (Faptele Apostolilor 8:9-11)

2.Elima – împotrivitori ai adevărului (Faptele Apostolilor 13:6-8)

3. Roaba din Filipi – victime ale vrăjitoriei (Faptele Apostolilor 16:16)

4. Prorocul mincinos – ultima înşelăciune (Apocalipsa 9:21; 18:23; 13:13‑15)

           

ÎNCHEIERE

1. Dumnezeu interzice cu desăvârşire vrăjitoria. „Feriţi-vă de orice se pare rău” (Deuteronomul 18:14; I Tesaloniceni 5:22)

2. Nevoia şi posibilitatea de eliberare şi sfinţire (Faptele Apostolilor 19:13-20; Marcu 16:9; Luca 10:19)