Lectia 03 - Rugăciunea 02

INTRODUCERE

1. Rugăciunea în duh şi adevăr (Ioan 4:24); o închinare de respect, cinstire, slujire, adorare, mulţumire în faţa lui Dumnezeu (Apocalipsa 7:12)

2. Alte expresii biblice similare: „a chema pe Domnul” (Genesa 4:26); „a striga către Domnul” (Psalmul 3:4); „a-ţi înălţa sufletul” (Psalmul 25:1); „a căuta pe Domnul” (Isaia 55:6); „a te apropia de Dumnezeu, prin scaunul îndurării” (Evrei 4:16; 10:22)

3. Necesitatea învăţarii rugăciunii (Luca 11:1-2) cu mintea şi duhul (Zaharia 12:10; 1 Corinteni 14:14); altfel nu ştim – mijlocirea Duhului (Romani 8:26-27)


I. NOŢIUNI GENERALE DESPRE RUGĂCIUNE

A. Rugăciunea – spaţiu şi timp

1. Loc pentru rugăciune: special – comun – oficial: cort, templu, sinagogă, adunare (1 Împăraţi 8:29, 35; Fapte 1:13-14), un loc anumit (Luca 11:1), camera proprie (Matei 6:6),  orice loc (1 Timotei 2:8)

2. Timp pentru rugăciune: o zi specială (Exodul 20:8), vreme potrivită (Psalmul 32:6; 69:13), dimineaţa (Psalmul 5:3), la masă (1 Timotei 4:5), în călătorie (Fapte 20:36; 21:5), la bătrâneţe (1 Timotei 5:5), neîncetat (1 Tesaloniceni 5:17)

B. Rugăciunea – forme şi stări  (singur - Matei 6:6;  în comun - Fapte 4:24; dar nu fariseic - Fapte 23:14)

1. Exprimarea rugăciunii: în şoaptă (1 Samuel 1:13), cu glas tare (Ezechiel 11:13; Evrei 5:7), cu vorbire normală (Proverbe 18:23), prin cântare (Psalmul 92:1-3), cu mintea şi cu duhul (1 Corinteni 14:14-15)

2. Poziţii pentru rugăciune: în genunchi (Psalmul 95:6; 28:2; Fapte 21:5; 2 Cronici 6:15; 1 Împăraţi 8:54), cu mâinile ridicate – cea mai solemnă; în picioare (Marcu 11:25), cu faţa la pământ (Matei 26:39; Exodul 24:8), cu capul între genunchi (1 Împăraţi 18:42), în pat (Psalmul 63:4-6)

3. Îmbrăcăminte: smerenie, sfială (1 Timotei 2:8; 1 Corinteni 11:4-5)

C. Rugăciunea – motivaţii

1. Rugăciunea – o chemare şi o poruncă, prin: Dumnezeu (Psalmul 50:15; 91:15), Isus Hristos (Luca 18:1),  profeţi (Amos 5:4, 6; Psalmul 105:4), apostoli (Efeseni 6:17-18)

2. Rugăciunea – o cale de primire a binecuvântărilor cereşti (Numeri 6:24-26; Psalmul 122:6-9; Geneza 32:26; Osea 12:4; Filipeni 1:9-11; Coloseni 1:9)

3. Rugăciunea – o armă împotriva forţelor răului (Matei 26:41)


II. RUGĂCIUNEA PROPRIU – ZISĂ

A. Conţinutul (metodele) rugăciunii

1. Mărturisirea (Psalmul 51; 32:5)

2. Lauda (Psalmul 100; 150)

3. Cererea (Filipeni 4:6; Ioan 16:23-26)

4. Mulţumirea (Efeseni 5:20; 1 Tesaloniceni 5:18; Coloseni 4:2; Luca 17:16)

5. Mijlocirea – ajutorul dat altora (2 Corinteni 1:11; Genesa 18:23-32; Plângerile lui Ieremia 2:18-19)


B. Condiţiile rugăciunii   ( pentru a fi ascultată - Isaia 1:15; 59:2; Proverbe 15:8; 28:9)

1. Cu credinţă în Numele Domnului (Marcu 11:24; Matei 21:22; Ioan 14:13-14)

2. Potrivit cu voia Domnului (1 Ioan 5:14; Iacov 4:3)

3. Cu stăruinţă, din toată inima (Matei 7:7-8; Luca 18:1-7; 11:5-13; Romani 12:12; Psalmul 113:58)

4. Cu smerenie (Luca 18 – vameşi şi farisei)

5. În stare de neprihănire (1 Ioan 3:22; Psalmul 66:18; Iacov 5:16)

C. Obiectivele şi rezultatele rugăciunii (rezumat: Tatăl nostru - Matei 6:9-13)

1. În viaţa personală (Neemia 1:4; Daniel 9:3; Luca 3:21; Efeseni 6:13)

2. În viaţa Bisericii (Psalmul 122:6-8; Ioel 2:17-18; Numeri 10:9)

3. În lume, univers (Ieremia 29:7; 1 Timotei 2:1-2)

D. Aplicaţii practice  (atenţie! - 1 Ioan 5:16)

1. Lucrările spirituale: personale (Psalmul 139:23-24), comune (Fapte 1:14; 2:42; 6:4), darurile Duhului Sfânt (Luca 3:21; 11; Fapte 9:11-12; 22:17; 10:9-11),  evanghelizare (Matei 9:38; Romani 10:1; Coloseni 4:3; 1 Timotei 2:1), alte lucrări (Fapte 6:6; 13:3; 20:36; Matei 17:21; Evrei 13:18)

2. Problemele vieţii materiale şi spirituale: suferinţă (Iacov 5:13-16), prigoniri (1 Corinteni 5:13; Fapte 12:12;1 Împăraţi 8; Romani 15:31; 2 Împăraţi 19:3-4)

3. Înţelepciune (Proverbe 2:3; Iacov 1:5); credinţă (Luca 17:5); dragoste (Filipeni 1:9)


III. EXEMPLE BIBLICE (Maleahi 1:11;  în pofida legii mezilor şi perşilor - Daniel 6:7)

A. Rugăciunile Domnului Isus (Evrei 5:7; Matei 26:40)

1. Pe pământ (Isaia 53:12; Matei 14:23; Luca 6:12; 9:28; 23:34; 22:32; Matei 26:36)

2. În ceruri (1 Ioan 2:1; Evrei 7:25; Romani 8:26-27)

B. Rugăciuni neascultate, neîmplinite   (lipsă condiţii; sens greşit)

1. Moise – nepermisiunea de a intra în Canaan (Deuteronom 3:23-29)

2. David – neascultarea prin nesuspendarea pedepsei pentru păcat (2 Samuel 12:16)

3. Pavel -  un „ţepuş” necesar (2 Corinteni 12:8)

4. Către sfinţi – tradiţii nebiblice (Coloseni 2:18)

C. Rugăciuni ascultate

1. Pentru iertare – mântuire:

            a) David – o cerere de iertare pentru păcate mari (Psalmul 51; 32:5)

            b) Iona – o rugăciune de pocăinţă, în necaz (Iona 2:1-10) 

            c) Daniel – rugăciuni de mijlocire pentru poporul Domnului (Daniel 9)

            d) Neemia – rugăciunea pentru Ierusalimul nenorocit (Neemia 1)                                

            e)  Ezra -  o rugăciune pentru iertare şi ridicare spirituală (Ezra 9:5-15)

            f) Corneliu – rugăciuni care au ajuns la Dumnezeu (Fapte 10:2-4) 

2. Pentru viaţă şi lucrare (caz special - Luca 8:32):

            a) Avraam – rugăciuni curente şi rugăciuni speciale (Genesa 13:18; 20:17)

            b) Isaac  - rugăciuni în familie/pentru familie (Genesa 26:25; 25:21)

            c) Iacov – rugăciuni pentru viitorul apropiat /îndepărtat (Genesa 32:9-12;  28:20-22)

            d) Iosua – o rugăciune cu efecte cosmice (Iosua 10:12)

            e) Samson – o rugăciune de izbăvire personală (Judecători 16:21-30)

            f) Ana – o rugăciune de mamă (1 Samuel 1:10, 13)

            g) David – o rugăciune pentru Casa Domnelui şi casa împăratului (2 Samuel 7:18-29; o carte de rugăciuni -  psalmii)

            h) Ilie – rugăciuni stăruitoare (Iacov 5:17)

            i) Ezechia – rugăciuni pentru ocrotire de duşmani (2 Împăraţi 20:2-5)

            î) Habacuc – rugăciuni la vreme de necaz (Habacuc 3)

            j) Daniel – rugăciuni şi o viaţă de rugăciune (Daniel 2:17-23; 6, 9)

            k) Ezra – o rugăciune de ocrotire pentru un drum lung (Ezra 8:21-23, 31)

            l) Ana  - o viaţă de rugăciune: zi şi noapte (Luca 2:37)

3. Rugăciuni pentru alţii – mijlocire, cu bucurie (Filipeni 1:4):

            a) Eleazar – o rugăciune cu toată inima pentru altul (Genesa 24:12)

            b) Moise – permanenţa mijlocirilor pentru Israel (Exodul 32:33; Numeri 21:7; 11:2; 14:13-20), pentru iertare (Exodul 17:11-12; Numeri 12:13), pentru vindecare (Exodul 8:20; 1 Împăraţi 13:6)

            c) Samuel – profetul şi judecătorul rugativ, mijlocitor (1 Samuel 7:5; 12:19, 23)

            d) Ilie – rugăciunea pentru învierea unui copil (1 Împăraţi 17:20-22)

            e) Isaia – mijlocirea sfinţilor pentru poporul Domnului (2 Împăraţi 19:3-4)

            f) Ştefan – o ultimă rugăciune, de mijlocire (Fapte 7:59)

            g) Pavel – apostolul care se ruga „neîncetat” (Romani 1:9; 1 Tesaloniceni 3:10)

 

 ÎNCHEIERE

1. Rugăciunile fierbinţi ale sfinţilor (Iacov 5:16) sunt o luptă (Romani 15:30)

2. Rugăciunea cuprinde: tot felul de rugăciuni, pentru toţi oamenii, în toată vremea (Efeseni 6:18; 5:20; 1 Timotei 2:1)

3. Rugăciunile sunt prezentate în ceruri în cădelniţe de aur (Apocalipsa 5:8; 8:3) şi primesc răspunsuri la vremea potrivită (Daniel 10:12-14; Luca 18:7-8)